Wet op de persoonsgegevens

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Ik doe uiteraard mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Ik voldoe aan de eisen van deze wet. Hieronder vermeld ik hoe en welke van uw gegevens worden opgeslagen en gebruikt.

Website

Door het invullen van het contactformulier op deze website geeft u mij uw naam, emailadres en eventueel telefoonnummer. Ik gebruik deze gegevens in eerste instantie alleen om u te mailen of te bellen. Voor de contactformulieren op mijn site is de software van Gravity Forms gebruikt.

Cliëntvolgsysteem

Als u daadwerkelijk bij mij in therapie komt, stuur ik u via de mail een uitgebreider aanmeldingsformulier. De persoonsgegevens, die u hierop invult, worden gebruikt om een behandelovereenkomst te maken, die u tekent bij de intake.

Zodra u daadwerkelijk bij mij en/of bij ons in therapie komt, worden uw gegevens ingevoerd in mijn of onze cliëntvolgsystemen.

Ik gebruik een systeem dat is geen webbased systeem: het staat alleen op onze computers. Wel wordt er dagelijks een online backup gemaakt van onze pc’s door een softwaresysteem van Porton private Cloud. Hierbij worden alleen de mappen van mijn cliëntvolgsysteem gekopieerd, niet het programma zelf. Deze data zijn alleen te gebruiken mét het programma zelf en met onze toegangscodes. Porton private Cloud houdt zich aan de Europese regelgeving GPDR, waarop de AVG gebaseerd is.

Dossiervorming

Voor een goed verloop van de therapie is het noodzakelijk dat ik, als uw therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw welzijn, gezondheid en gegevens over het verloop van de therapie.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw therapie noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

Als uw therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor gebruik bij waarneming tijdens mijn afwezigheid, ook alleen met uw toestemming;
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
 • Ook kunnen uw gegevens geanonimiseerd gebruikt worden tijdens intervisie of andere vormen van intercollegiale toetsing.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgfactuur

Zoals vermeld heb ik uw gegevens nodig om uw factuur te kunnen maken. Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze factuur kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. De (gedeeltelijke) vergoeding daarvan is afhankelijk van uw verzekerde pakket. Op de factuur staat het volgende vermeld:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • de simpele aanduiding ‘consult’ plus de prestatiecode, die aangeeft dat de behandeling Gestalttherapie betreft.
 • de kosten van het consult

januari 2023